A Felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli
a) a képzésben részt vevő személy
aa) természetes személyazonosító adatait és - az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben - oktatási azonosító számát,
ab) elektronikus levelezési címét és
ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
ba) * legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

A fent megnevezett adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. A felnőttképző a fent meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

A felnőttképző
a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontjára,
b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
c) a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig, belső képzés esetén annak a negyedévnek az utolsó napjáig kell eleget tenni, amelyikbe a belső képzés befejezésének időpontja esik.

Információs kötelezettségek

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Tiszteletben tartjuk a magánszféráját, és a személyes adatainak kezelése és feldolgozása során betartjuk a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás főbb pontjait.

Kapcsolatfelvétel – adatok tárolása

Amennyiben Ön a személyes adatait a társaságunknak küldött e-mailben megadja, ezzel egyben ahhoz is hozzájárul, hogy a vonatkozó megkeresése feldolgozásának időtartamára ezeket az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk és feldogozzuk. Ezekre az adatokra a megkeresésének feldolgozása érdekében van szükségünk. Az adatok tárolására olyan időtartamban kerül sor, amely a megkeresésének, az esetleges további vonatkozó kérdéseinek és a válaszadásunknak az érdekében szükséges. A fentiekkel kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása, ill. előszerződésből vagy szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése, továbbá jogos érdekeink védelme.

Sütik („Cookies”)

Honlapunk nem használ „sütiket”.

Server-Logfile-ok

A honlapunk tárhely-szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az Ön böngészője által küldött adatokat ún. Server-Log fájlokban (a böngésző típusát és változatát, Host-nevet, idő, operációs rendszer, hivatkozási-URL). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, és csak a honlapunk jogszabályba ütköző használata esetén kerülnek elemzésre.

Az Ön joga a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz / jogorvoslati tájékoztató Önnek alapvető joga van az ellenszolgáltatás nélküli tájékoztatáshoz, kijavításhoz, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz. Ilyen jellegű kérés esetén kérjük forduljon hozzánk. Ha Ön úgy gondolja, hogy az adatainak kezelése, ill. feldolgozása az adatvédelmi jogszabályokba ütközik, vagy az adatvédelmi jogai, ill. igényei más módon sérültek / sérülnek, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - Honlap: www.naih.hu Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Adatvédelmi kapcsolattartónk, akihez a fenti esetekben fordulhat:

Név: Tóth Gábor
Tel.: +36/70/3365-701
E-Mail:
Postacím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 28.